Frågor & Svar

FRÅGOR & SVAR

 

Nycklar, namnskyltar etc.

Hur gör jag för att beställa en namnskylt till min dörr och infotavlan i trapphuset?

Skicka ett mail till styrelsen med information om adress, lägenhetsnummer och vilket/vilka namn du vill att det ska stå på dörren.

Jag har förlorat mina portnycklar, hur beställer jag nya?

Om du behöver kopiera nya nycklar kontakta AMW. Observera att du själv beskostar nycklarna.

Jag har tappat bort bokningscylindern till tvättstugan, hur får jag en ny?

Kontakta AMW för att beställa en ny cylinder. Observera att du själv bekostar bytet.

Internet och TV

Vilka kanaler ingår i kabelTV-utbudet?

Föreningen anlitar ComHem och grundutbudet ingår i avgiften. Vill du teckna fler kanaler kontaktar du ComHems kundservice.

Hur gör jag för att skaffa bredband?

Föreningen är ansluten till Comhem via tv-uttag. Boende som önskar teckna ett Internetabonnemang kan kontakta ComHem för mer information. Huset är anslutet till Open Universe för bredband, läs mer HÄR.

Återvinning och sophantering

Vart hittar jag närmaste returstation?

Returglas och annat återvinningsbart avfall kan lämnas i anvisade behållare på Gröndalsvägen (nära busshållsplatsen Mörtviken).

Vart slänger jag hushållsavfall?

Hushållsavfall slängs i sopnedkasten. Om det är stopp i sopnedkasten får skräp ej slängas där. Kontakta i så fall AMW. I sopnedkasten får endast kastas välpaketerade och välavrunna kökssopor. Varje stopp kostar stora summor att åtgärda.

Vart slänger jag byggavfall?

Byggavfall vid ombyggnad, t ex gamla köksskåp, mellanväggar, golvmattor etc, är en typ av avfall som måste fraktas bort till avsedd avfallsplats. Det är bostadsrättshavarens eget ansvar att själv ombesörja bortfraktning av byggavfallet. Det är inte tillåtet att låta vitvaror som frysar, kylskåp disk/tvätt maskin eller liknande bli stående i källare, vind, trapphus eller liknande. Boende ansvarar själv för bortforsling av dessa.

Vart slänger jag grovsopor?

Det finns tyvärr inget grovsoprum att tillgå i huset. Föreningen bistår med container två gånger per år. Tider för detta anvisas i trapphus. Om man har grovsopor andra tider än dessa får man kontakta Stockholms stads återvinningscentraler för information om öppettider och själv ansvara för att avfallet förs bort snarast.

Vart lämnar jag miljöfarligt avfall?

Miljöfarligt avfall ska lämnas in på en miljöstation. Uppgift om miljöstationer finns på Stockholm stads hemsida www.stockholm.se/avfall. Till miljöfarligt avfall räknas bla lysrör och kemikalierester samt målarfärg.

Ombyggnation

Vilka regler gäller kring reparationer och underhåll av min lägenhet?

Bostadsrättshavare ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick och svara för lägenhetens samtliga funktioner och svara för det löpande underhållet av lägenheten. Din underhållsskyldighet som bostadsrättshavare består av att du dels ska göra de reparationer och förbättringar som behövs och dels stå för kostnaderna för detta. Det gäller exempelvis kylskåp, spis och andra vitvaror, golv, väggar och tak, fönster och dörrar.

 

Dessutom ska du på egen bekostnad se till att lägenheten målas, tapetseras och repareras så att lägenheten hålls i ett gott skick. Du ska åtgärda de skador som uppstår i lägenheten, oavsett om skadorna uppkommit genom ditt eget vållande eller på annat sätt t.ex. genom en olyckshändelse eller genom vållande av någon utomstående.

Föreningen svarar för det yttre underhållet för fastigheten och dess allmänna utrymmen. Vidare har föreningen ansvaret för stamledningar för avlopp, värme, elektricitet, vatten och kabel-TV som föreningen installerat i din lägenhet.

Vilka regler gäller kring ombyggnation i min lägenhet?

Bostadsrättshavare ansvarar själva för utformningen av lägenhetens inre. Ombyggnader får utföras om de görs på ett fackmässigt sätt. För ombyggnader som berör bärande konstruktioner, el, gas, vatten, värme och ventilation eller lägenhetens disposition kan det krävas att man fått bygglov. Vid ombyggnation av lägenhet ska ansökan skickas och godkännas av styrelse innan arbetet påbörjas.

 

Koppling av el måste alltid utföras av fackman. Det inte är tillåtet att koppla in köks- eller badrumsfläktar i

det befintliga ventilationssystemet.

Ombyggnad kan utföras månd-fred kl 7-17. Arbete som orsakar särskilda störningar t.ex. i samband med rivning av väggar ska utföras kl 8-15. Eventuellt byggdamm, sågspån och annat skräp du orsakar i trapphuset under din ombyggnad ansvarar du själv för att det städas upp.

Får jag installera disk- och tvättmaskin och torktumlare själv i min lägenhet?

Installation av disk- och tvättmaskin samt måste utföras fackmannamässigt. Tänk på att el-arbeten endast får göras av en behörig elektriker.

 

Felanmälan, säkerhet och försäkringar

Hur gör jag en felanmälan?

Felanmälan avseende fel i fastigheten görs till AMW. Kontaktuppgifter hittar du här.Fel på hissarna anmäls till anvisad hissreparatör.Vid behov av brådskande service som inte kan anstå till ordinarie arbetstid, exempelvis översvämning, anlitas jourfirma AB Jourmontör (Securitas) Telefon: 08-657 77 20. Kontaktuppgifter finns också i entréerna.

Vilken typ av försäkring ska jag ha?

Till skillnad från hyresgäster har bostadsrättshavare ett omfattande underhållsansvar. Det krävs därför att hemförsäkringen är anpassad till det och inte bara skyddar lösöre utan även kyl, frys, spis och liknande, eller fönsterglas och dörrar som skadas vid inbrott.

Vilka regler finns kring brandskydd?

Alla boende är skyldiga att ha en brandvarnare. Brandvarnaren skall funktionsprovas och bytas ut vid behov. Brandskyddsbestämmelserna kräver att gångar och trappor i källare och vindar hålls helt fria från föremål. Vid inspektion kan föreningen åläggas ”vite” dvs. böter om inte dessa bestämmelser efterlevs. Dörrarna till källare och vind skall av säkerhetsskäl alltid hållas låsta. Till varje lägenhet hör ett vinds- eller källarförråd.

Det är inte tillåtet att placera cyklar, barnvagnar, dörrmattor, soppåsar eller andra föremål i trapphusen. Den främsta anledningen är att detta kan hindra en utrymning samt brandrisken,

Vilka regler gäller vid ev vatten- och brandskada?

Bostadsrättshavaren ansvarar själv för det som händer inuti lägenheten, såvida inte felet eller skadan beror på något som föreningen ansvarar för. Som bostadsrättshavare kan du dock bli ansvarig för reparationer på grund av en brand- eller vattenskada om skadan uppkommit genom ditt vållande eller av någon som hör till ditt hushåll eller är inneboende hos dig. Även om entreprenörer eller någon annan som arbetar för din räkning orsakar skadan. När det gäller brandskador blir du ansvarig endast om du brustit i den tillsyn som du borde ha iakttagit.

Vad ska jag göra om lägenheten drabbas av ohyra?

Boende ansvarar för att inte ohyra kommer in i lägenheten. Med ohyra menas bland annat vägglöss, kackerlackor, myror, tvestjärtar, mjölbaggar, råttor och ormar som kan sprida olägenhet i fastigheten. Vid iakttagelser om ohyra skall Anticimex kontaktas direkt av den boende.

Vilka regler gäller angående störningar?

Alla boende måste visa hänsyn till grannarna genom att hålla en låg ljudnivå. Detta gäller även föreningens lokalhyresgäster. Allmänt gäller att alla ljud skall vara dämpade efter kl. 22.00 och att inga störande ljud får förekomma efter 23.00. Det kan t.ex. gälla ljud från radio, stereo och TV-apparater, oväsen i lägenheten och trappuppgång, onormalt musicerande mm.

Planerar du att ha kalas? Sätt gärna upp en lapp i trapphusen om att du ska ha fest men du måste givetvis ändå visa hänsyn till dina grannar.

Andrahandsuthyrning

 

Hur gör jag för att hyra ut min lägenhet i andrahand?

Om du vill hyra ut din lägenhet i andrahand ska du fylla i en ansökningsblankett och skicka den till styrelsen info@raseglet1.se. För andrahandsuthyrning krävs alltid styrelsens godkännande. I annat fall är uthyrningen olaglig och ett brott mot Bostadsrättslagen samt föreningens stadgar. Den som vill hyra ut sin bostadsrätt i andra hand kan få göra det under vissa villkor. Andrahandsuthyrning brukar medges vid tillfälliga studier eller tillfälligt arbete på annan ort, militärtjänst,långvarig sjukdom eller provsammanboende. Juridisk person accepteras inte som hyresgäst i andra hand.

Det är du som bostadsrättshavare/hyresgäst som ansvarar för att din hyresgäst följer föreningens ordningsregler och stadgar. Om störningarna är oacceptabla kan din bostadsrätt bedömas som förverkad och du kan bli av med din lägenhet.

Föreningen, styrelsen och avgifter

Vilka ingår i styrelsen och hur får jag kontakt med styrelsen?

Här hittar du information och kontaktuppgifter.

Hur fungerar avgiftsbetalningarna?

Årsavgiften ska täcka föreningens kostnader för drift och underhåll av fastigheten samt räntor och amorteringar på lån. Beloppet delas upp i tolv delar och inbetalning görs varje månad. Avier för inbetalning skickas ut kvartalsvis med tre inbetalningskort (en för varje månad). Avgifter och hyror skall vara föreningen tillhandasenast sista dagen i månaden. Avgiften/hyran betalas alltid i förskott, t ex i slutet av januari betalar du hyran för februari. Månadsavgiften kan även betalas via autogiro.

Vem ska jag kontakta angående frågor om avgifter/hyror, pantförskrivningar etc?

Föreningen anlitar en extern ekonomisk och administrativ förvaltare. Förvaltaren kontaktas i alla frågor som rör avgifter/hyror, pantförskrivningar etc.

Hur gör jag för att starta en arbetsgrupp?

Om du vill starta eller vara del av en arbetsgrupp som tar ansvar för något som kan gynna föreningen, det kan gälla trädgård, fester, husen, etc. Var god lägg ett förslag om detta i föreningens postlåda eller maila styrelsen.

Hur kan jag ta del av föreningens stadgar och årsedovisningar?

Årsredovisningen 2013 finner du här och 2014 här. Klicka här för att läsa föreningens stadgar.

Hur kan jag ta del av kvartalsbrev och tidigare informationsbrev till boende?

Allt material finns samlat här.

Försäljning av lägenhet

Hur fungerar överlåtelse- och överlåtelseavgift vid försäljning av min lägenhet?

När du har funnit en köpare till din bostadsrätt skall du som säljare fylla i en överlåtelseblankett. Blanketten lämnas till styrelsen för godkännande av köparen. Styrelsen kontaktar förvaltaren som meddelar dig om styrelsens beslut.

Föreningen tar ut en överlåtelseavgift när du säljer din bostadsrätt. Denna avgift skall ersätta de extra administrationskostnader som uppkommer för föreningen vid försäljningar. Se även Mäklarinformation.

ADRESS:

EKENSBERGSVÄGEN 118

117 69 STOCKHOLM

 

Epost: info@raseglet1.se

ORG NR:

769619-6984

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved